geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

קוראן מתורגם לעברית

דף מעותק של הקוראן באותיות עבריות, עבור קוראים יהודיים, שנמצא בגניזת קהיר  בתמונה: סורת אלפאתחה ותחילת סורת אלבקרה.koran translated