geniza logo

youTube  facebook

univ logo

Publication on Midash פרסומים בתחום המדרש

לביא משה, 'עלייתו של הסיפור על ירידות השכינה: מדרש, פיוט, תפילה והגות בעקבי רשימת פסוקים אחת מן הגניזה, גנזי קדם ו, תש"ע, עמ' 195-135

לביא משה, 'שלדים מן הגניזה- רשימות פסוקים ומקורות אחרים למקומה של האגדה ומדרשה בקהילות הגניזה', דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות ה-טו 

לביא משה, ''ספר הגדות יהיה לפי הסדר האחרון': מעמד המדרש והאגדה ברשימות הספרים של ר' יוסף ראש הסדר', בתוך: הקנון הסמוי מן העין- חקרי קנון וגניזה (בעריכת מ' בן-ששון ואחרים), ירושלים תשע"א, עמ' 87-38

לביא משה ואפשטיין יכין, ''בלא אשה': גלגוליה של רשימה מדרשית והתקבלותה של ספרות התנחומא-ילמדנו', גנזי קדם, ט (תשע"ג), עמ' 50-13

וורמסר, יהונתן, 'קווים לדמותה של לשון התנחומא-ילמדנו', לשוננו, עה (תשע"ג), עמ' 220-191

משה לביא ומשה גן-צבי, 'מצרפת לפסטאט: השפעת מעבר מסורות על מעמד המדרש והאגדה בויכוח על זהותו של אליהו', פעמים 136, תשע"ג, עמ' 583 – 628

גילה וכמן, 'מבט חדש על קטעי הגניזה של מדרש חדש', גנזי קדם ח, תשע"ב, עמ' 111 – 128

משה לביא "היעלמותו של מהגר: סיפורו של רב יוסף ראש הסדר", פרסום באתר התוכנית 'נופי ידע',  ספטמבר2012

Moshe Lavee,. Literary Canonization at Work: The Authority of Aggadic Midrash and the Evolution of Havdalah Poetry in the Genizah ,AJS Review, 37 (2013) , pp. 285-313

Dr Roni Shweka: Was the Torah Given ‘One Scroll at a Time’ or ‘Sealed’?   Sidra 30

כנסים ומושבים שבוצעו במסגרת הפרוייקט:

 1. כנס המדרש בקהילות הגניזה, חיפה, ינואר 2012.
 2. המדרש בקהילות  הגניזה – הכנס השני, חיפה, ינואר 2014.
 3. The Birth of the Author: Collective vs. Individual Authroship in Early Judaism, Sessions of the Early Judaism Programme, EABS, Thessaloniki, August, 2011.
 4. Versifying Scripture: Dynamics between Poetry and Prose in Late Antiquity and the Middle Ages, Sessions of the Early Judaism Programme, EABS-SBL, Amsterdam, August, 2012.
 5. מושב פרוייקט המדרש בקהילות הגניזה, הקונגרס העולמי ה- 16 למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט 2013.

הרצאות שניתנו במסגרת הפרוייקט:

 1. משה לביא, עלייתו של הסיפור על ירידת השכינה: עיון ברשימת פסוקים אחת מן הגניזה, כנס החוגים למחשבת ישראל, באר שבע, מרץ 2009
 2. משה לביא, 'שלדים מן הגניזה': רשימות פסוקים מן הגניזה הקהירית כשלדי מדרשים אבודים, הקונגרס העולמי ה- 15 למדעי היהדות, אוגוסט 2009 (מבוסס על מחקר בשיתוף עודד רוזנבלום ויכין אפשטיין).
 3. Moshe Lavee, Late Midrsahic Activity across the Mediterranean Sea EAJS, Judaism in The Mediterranean Context, Ravenna, July 2013.
 4. משה לביא, מדרש הפתיחתאות: תרומת קטעי גניזה של פתיחתאות בהלכה לתולדות ספרות התנחומא, כנס החוגים למחשבת ישראל, באר שבע, מרץ 2011 (מבוסס על מחקר בשיתוף רחל גרובייס).
 5. משה לביא, בין מדרש לפרשנות מקרא – למיפויים של קטעי גניזה שנפלו בין הקטגוריות, כנס החוג למקרא: שבעים פנים לתורה – מגוון פניה של פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים, חיפה, מאי 2011 (מבוסס על מחקר בשיתוף שרונה זילברשטיין ומשה גן-צבי).
 6. משה לביא, הפיוט והמדרש בקהילות הגניזה הקהירית, כנס מדרשי אגדה בארץ ישראל ותפוצתם, יד בן-צבי, ירושלים, 2011 (מבוסס על מחקר בשיתוף משה גן-צבי).
 7. Moshe Lavee, The Art of Composition – Common Aspects of Rabbinic Homilies and Qerova Poetry, EABS, Amsterdam, July 2012.
 8.  Moshe Lavee, Ten Dinars for the Talmud, a Fifth for the Tanhuma – Assessing the Cultural Value of a Literary Work, SBL, Amsterdam, July 2012.
 9. משה לביא, מרכזיותה של ההלכה בדרשת האגדה: לשאלת שורשיה הביזנטיים של קונבנציה דרשנית במרחב המזרחי-מוסלמי, כנס החברה הביזנטית, מרץ 2012, תל-אביב (מבוסס על מחקר בשיתוף עודד רוזנבלום).
 10. משה לביא, רב יוסף ראש הסדר – הגירה, יצירה והדרה, כנס החברה ההיסטורית הישראלית, חיפה, יוני 2013.
 11. Moshe Lavee, A series of lectures on the reception of Midrash in the Cairo Genizah, Limmud UK, December 2012.
 12. Moshe Lavee, A Missing Link: Midrashic Fragments from the Cairo Genizah and the Evolution of Kabbalah, The University of Geneva, The Faculty of Theology, April 2013
 13. Moshe Lavee, The Midrash in the Cairo Genizah, The Jewish Community of Genève, April 2013