geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

טובה סכר : רכזת המרכז

tova-picתואר ראשון במשפטים ותואר שני בחינוך יהודי.
כותבת דוקטורט על קטעי תנחומא קדומים מהגניזה במסגרת פרויקט המדרש ועוזרת במחקר על מדרש ראשית הפרשיות.
טובה משמשת כרכזת המרכז.