geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

מוזיאולוגיה

בשנים האחרונות הולך ומתפתח תחום דעת חדש, מדעי הרוח הדיגיטאליים. (Digital Humanities) תחום דעת זה עוסק באופנים השונים לארגונו, הצגתו וניתוחו של בנק הידע העצום הקשור  בתחומי מדעי הרוח. הפרוייקט המוצע כאן הוא פרוייקט חלוצי של מדעי הרוח הדיגיטאליים, ומטרתו המרת הידע הרב שנצבר בתחום לפורמטים דיגיטאליים אפקטיביים שפותחו בעשור האחרון.
הגניזה הקהירית היא אוסף עצום של מאות אלפי קטעי ספרים ומסמכים מן הקהילה היהודית בקהיר. היא מהווה  מקור ידע ייחודי ומרתק המרכז מסמכים מגוונים ואותנטיים שיכולים לשמש ככלים חינוכיים במערכת החינוך ומחוצה לה. הגניזה מרכזת מקורות שייענינו כל מי שלימודי יהדות והיסטוריה קרוב לליבו.
בעשור האחרון מומש פרוייקט דיגיטציה שבמסגרתו הוקמה פלטפורמה מחקרית אפקטיבית, בה זמינים תצלומים באיכות גבוהה של רוב קטעי הגניזה הפזורים בעולם, ולכל קטע וקטע הוקצו 'מגירות' המיועדות למעטפת הידע הרלבנטית לו: פירוט המידע הקטלוגי על תוכנו, העתקתו, תרגומו, הביבליוגרפיה עליו ועוד.  האתר איחד את המסמכים המפוזרים ברחבי בעולם וריכז אותם במקום אחד לרווחת החוקרים. אך האתר ותוכנו אינם נגישים לקהל  הרחב.
אחד הממטרות של מרכז  המחקר היא לייזום ולבנות כלים שינגיש אוצר גלום זה לקהל הרחב.  ביחד עם  חוקרים ממדעי המחשב , מערכות מידע ומדעי הרוח הדיגיטליים   המרכז ייזום ויפתח כלים דיגטלים לשליפת  מידע המותאם למערכת החינוך, מוזיאוניים וצרכים ציבוריים אחרים. מספר הצעות כבר הוגשו בתחום זה והם נמצאים בשלבי מימוש.