geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

טובה סכר


tova-pic  לטובה סכר רקע במשפטים וחינוך יהודי. כעת כותבת דוקטורט על  קטעי תנחומא קדומים מהגניזה במסגרת הפרויקט. משמשת גם כעוזרת במחקר על ראשית הפרשיות ורכזת המרכז