geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

משה גן-צבי

man no image

משה גן-צבי עוסק בקבוצת המדרש בקטעים בערבית יהודית, וכותב מחקר משלים על כתאב אלתפאחה, ספר דרשות בערבית יהודית.