geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד"ר ירון זיני

man no imageירון זיני שימשפוסט דוקטורנט בקבוצת המדרש, לקח חלק במיפוי קטעים באוסף אוקספורד, ועובד על חומרי תנחומא ילמדנו אבודים בכתבי יד שונים ועל רשימות של דרשנים. כתב דוקטורט העוסק בלשון ספרות ההיכלות, בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית (י' זיני, 'אוצר המילים וצירופי הלשון של היכלות רבתי', תשע"ג; נכתבה בהנחייתם של פרופ' משה בר-אשר ופרופ' רחל אליאור). תחומי עניין מחקריים: ספרות מיסטית יהודית קדומה, מדרשים מאוחרים, הפיוט קדום ולשון ההיכלות. במסגרת הפרויקט עוסק בקטעי גניזה הקשורים לספרות ההיכלות שטרם נידונו במחקר וכן בכמה מדרשים מאוחרים בעלי אופי אפוקליפטי ('מדרשי גאולה').