geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

יונתן וורמסר

man no image

כתב את עבודת התיזה שלו אודות לשון התנחומא במסגרת פרוייקט המדרש בקהילת הגניזה. כיום כותב דוקטורט בחוג ללשון באוניברסיטת חיפה.