geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד"ר דן גרינברג

man no image

דן גרינברג שימש כפוסט-דוקטורנט בקבוצת המדרש בגניזה, עסק בחומרים בערבית יהודית ובחיבורים של רס"ג המשיקים לספרות מדרש האגדה.