geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

תעתוק המונים

הגניזה הקהירית היא אוסף עצום של מאות אלפי קטעי ספרים ומסמכים מן הקהילה היהודית בקהיר. בעשור האחרון מומש פרוייקט דיגיטציה שבמסגרתו הוקמה פלטפורמה מחקרית אפקטיבית, בה זמינים תצלומים באיכות גבוהה של רוב קטעי הגניזה הפזורים בעולם, ולכל קטע וקטע הוקצו 'מגירות' המיועדות למעטפת הידע הרלבנטית לו: פירוט המידע הקטלוגי על תוכנו, העתקתו, תרגומו, הביבליוגרפיה עליו ועוד. (ראו: http://www.jewishmanuscripts.org/)
חלק גדול מקטעי הגניזה הקהירית עדיין אינם מתועתקים, או שתעתיקיהם אינם זמינים במסגרת פרוייקט זה, ולפיכך הם אינם זמינים לחיפוש טקסט חופשי. פרוייקט תעתוק המונים של הגניזה הקהירית נועד לאפשר את זמינותם של חלק מן החומרים. בנוסף על התעתוק, ניתן להשתמש בשיתוף המונים גם לשיפורים נוספים של מעטפת הידע של קטעי הגניזה. זאת ועוד, באמצעות כלים חישוביים מסויימים, אפשר להיעזר במהלך של תעתוק המונים לשם פיתוח ושיפור מעטפת הידע הקיימת לכל קטע, והן לצורך תהליכי למידה חישובית שיאפשרו פיתוח כלים ממוכנים להמשך תהליך התעתוק.
הפרוייקט מבוצע בשיתוף עם ספריית אוניברסיטת חיפה, וספריות של האוניברסיטות אוקספורד ומנצ'סטר ו-JTS, ועם יחידות הגניזה באוניברסיטת פרינסטון,וקינברידג' ובמסגרת  מעבדת אליהו, מעבדת מדעי הרוח הדיגיטליים בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה הוקם האתר הנסיוני "סופרי הגניזה הקהירית" – חכמת המונים לשם תעתוק הגניזה הקהירית .  תכנסו  ותצטרפו  ל    Scribes of the Genizah  

 

.

 

youTube הצגת פרויקט ב"האקטון מיינדסט", ירוחם ב3-4 באפריל 2014.

  כיום