geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

עגונתו של מוכר הבשמים

יום רביעי, ר"ח אדר ב' שכ"ג (1563) נערך דיון מיוחד בבית הדין בעיירה רשיד, המכונה בלשונות אירופה רוזטה, היושבת על שפך הנילוס לים התיכון. שני עדים העידו על מה ששמעו באותו יום ממוסלמי אחד, מתוך ניסיון להתיר מעגינותה את אלמנתו של יהודי (שמו לא השתמר בתעודה הקרועה), מוכר בשמים, שנרצח בידי ערבים.

עוד העידו בפנינו העדים הנז' ואמרו איך היום, יום רביעי ראש חדש אדר שני, הלכנו גם כן לכפר אל ג'ידייאה הנז"ל למלאכתנו כנז"ל, ובחזרתנו מהכפר לבוא לרשיד נתחבר עמנו ישמעל[!] אחד. וכשהגענו למקום אחד שאתמול אירע לנו מקרה בו וה[ו]א שפגע עמנו בדוי אחד רוכב על סוס ובידו רומח והכה ברומח לכ"ר ישועה וה' הצילו. והיום, כשהגענו למקום ההוא, אמר כ"ר שבת הנז' לכ"ר ישועה הנז', "כמדומה לי שאותו הבדוי שהכה אותך אמש ברומח הוא הרג את אותו היהודי שנהרג". והישמעל[!] הבא עמנו, כשומעו את דברינו, אמר לנו "אל תחטאו בבדוי שאתם אומרים, כי הוא לא הרג את היהודי, כי אם ערב [=הבדואים] אל עטף הרגו אותו". ואמרנו לו: "מי הוא זה היהודי שהרגו אותו באל עטף?" והשיב לנו "אין אתם מדברים על היהודי שמעון שנהרג? אותו שהיה הולך ובא אצלנו באתונו למכור העטרייאת (=הבשמים)? ואני בעצמי ראיתי אותו ואת אתונו הרוגים בא"ל עט"ף". 
אז מה יש לנו כאן? 
1. עדות חשובה על חיי הכלכלה של יהודי העיירות במצרים - הנרצח הסתובב בכפרים, רכוב על אתונו, ומכר בשמים. גם העדים מסתובבים בכפרים "למלאכתנו". 
2. אוצר השמות - שמות עבריים נהדרים, שבת וישועה (שניהם שמות של גברים!). שמות אלו אופייניים למוסתערבים, היהודים דוברי הערבית, שאהבו שמות עבריים מופשטים כמו "תשובה", "ישועה", "רפואה" ועוד. 
3. עדות נוספת על חוסר הביטחון, על סכנת השודדים, ועל מקרי רצח של יהודים בדרכים. 
3. סופר שיודע לשחק עם המקורות: "אל תחטאו בבדוי (=בבדואי)". סיפור הריגת היהודי המסכן מרפרר לסיפור מכירת יוסף. 
(זה לא מכתב, אלא גביית עדות, אבל לא יכולתי להתאפק)