geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

מעשה צדקה

tzdakaבקיץ 1590 הסתובבו ברחובות קהיר כמה נשים יהודיות עניות וביקשו סיוע.
גזבר הקהילה רשם בפנקסו את סכומי התרומה שהעניק להם מן הקופה: "צידה לדרך לגברת מכפר כנא, 10 מטבעות כסף; צידה לדרך לגברת מעדן, 20" ("צדה לדרך למרה כפרכינאוויה פצ'ה י, צדה לדרך למרה עדנייה כ"). נשים נוספות, כמעט תמיד אנונימיות, נזכרות בפנקס. ביניהן 'גזאויה' (עזתית), 'ריפייה' (אישה מהריף, שפלת הדלתא במצרים); וסתם 'מרה ג'אריבה' (אישה זרה).


הנשים העניות הללו, כנראה אלמנות, איננו יודעים דבר. לרגע אחד הם נלכדו במצלמת ההיסטוריון, ושבו אל האפלה. tzdaka
מקום מוצאה של הגברת מכפר כנא/כינא לא ברור. מקום בשם זה יש בגליל, בלבנון ובמצרים, אבל מצאתי מקום בשם דומה גם בתימן. אזכורה לצד אישה מעדן, מחזק את האפשרות כי מדובר בתימנייה. במאות ה-15 וה-16 הגיעו יהודים רבים מעדן למצרים ולא"י, וכפי שכותב ר' עובדיה מברטנורה בשנת 1488: "ובימים האלה באו פה יהודים מארץ עדן, הוא הארץ אשר בה הגן המפורסם הידוע, גן עדן". בשביל הגברת העדנית שלנו, מכל מקום, החיים היו רחוקים מגן עדן. דף החשבונות שלפנינו מלמד שיהודי קהיר ניסו לפחות להקל במשהו על הגיהנום בו חיה.