geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

רמדאן כרים! (או בתעתיק מדויק רמצאן כרים) رمضان كريم

ramadan1הרמדאן, חגי המוסלמים ולוח השנה המוסלמי כולו היו מוכרים וידועים ליהודים שאת כתביהם אנו מוצאים בגניזה, והם השתמשו בהם באופן יום-יומי וטבעי, לא רק במגעיהם הרצופים עם האוכלוסיה המוסלמית הסובבת, אלא גם בינם לבין עצמם.
כך למשל במכתב שכתב הסוחר אברהם אבו זכרי לדיין אליה בן זכריה באלכסנדריה בראשית המאה ה-13,
הוא מדווח כי הוא "צאפר מן ענדכם פי רמצאן" (נסעתי מאצלכם ברמדאן), ואחר כך "וצלנא אלבלאד וכאן עיד אלמסלמין" (הגענו והיה זה חג המוסלמים, כלומר עיד אלפטר בתום הרמדאן). הוא גם מדווח על סוחר יהודי נוסף שהגיע "לללית אלמועד" (בערב החג) ויצא לדרכו "כרוג' אלמועד", במוצאי החג.
במכתב אחר כתב צדקה בן נפיע מצור לאביו במצרים "אליום אול מן שהר רמצאן ת'פ'ג' " - ביום הראשון לחודש רמדאן שנת 483 (להג'רה, אוקטובר 1090).
ציון תאריכי המוסלמים וחגיהם לא צומצם רק למכתבים פרטיים בין סוחרים או בני משפחה, אלא הופיע לעיתים גם במסמכים משפטיים רשמיים. כך למשל בשטר בית דין ממצרים משנת 1225, המתעד הלוואה של 400 דרהם (מטבעות כסף) מצריים מ"אלשיך אלרשיד סמוול... שמואל השר הנכבד הרופא החכם והנבון" לאבו אלפרג אלפתוח אללוי אלסמסאר (כלומר המתווך, הסוכן). תאריך החזרת סכום הלוואה מתואר במדויק במילים: "פי סלך שהר תשרי (בסוף חודש תשרי) שנת אלפא וחמש מאה ותלתין ושבע שנין לשטרות (1537 לשטרות, היא 1225 לספירה), אלמואפק (התואם) לשהר רמצאן (לחודש רמדאן) מן סנה אתנין ועשרין וסתמאיה לתאריך אלערב (של שנת 622 לתאריך הערבים, כלומר להג'רה)".
ונסיים במכתב שכתב העבד המשוחרר פרג' לאחד מגדולי הסוחרים המתועדים בגניזה, יוסף אבן עוכל, בראשית המאה ה-11. פרג', שישב בתוניס, מזכיר סחורות שונות שהוא ושותפיו עוסקים בהן בכל המרחב שבין ספרד לבין מכה, שחלקן נשלחו עם שיירות החוגגים בדרך למכה (ורווחיהן יישלחו בחזרה עם השיירה החוזרת). 
את מכתבו הוא פותח בברכות לנמענים, ומציין שהמכתב נכתב "לד' איאם כלון מן רמצאן (עם חלוף 4 ימים של הרמדאן), אסל אללה יגעלה עליכם ועלי כל ישר'(אל) אימן אלאשהר ואברך אלאוקאת, במנה ופצלה (אבקש מאללה כי יעשה אותו לכם ולכל ישראל הטוב שבחודשים והמבורך שבזמנים, בטובו ובחסדו)".
אמן ואמן!
 
ramadan1
 ramadan2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ramadan3
 
המכתב לדיין אליה נמצא בספרית הסמינר התיאולוגי יהודי [JTS] בניו יורק, ENA2727.1. מכתבו של צדקה בן נפיע נמצא בספרית אוניברסיטת מנצ'סטר RylandsL213, ופורסם ע"י משה גיל בספרו 'א"י בתקופה המוסלמית הראשונה' תעודה 602. שטר ההלוואה נמצא בספרית אוניברסיטת קיימברידג' TS16.200. מכתבו של פרג' העבד המשוחרר נמצא באוסף קאופמן בבודפשט DK246a-b, ופורסם ע"י גיל בספרו 'במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים' תעודה 167)