geniza logo heb

youTube  facebook

univ logo

ד״ר שמעון פוגל

Shimon Fogelשמעון פוגל הוא בעל תואר דוקטור מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. תחומי המחקר העיקריים שלו הם תרבות הלימוד של חז"ל, ההיבטים התרבותיים של הספרות המדרשית

וחקר התפילה מן העת העתיקה ועד ימינו.